Sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittyminen ja tukeminen

 • sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittyminen
 • sosiaalisten ja tunnetaitojen opettaminen ja tukeminen
 • sosiaalisten ja tunnetaitojen harjoittelussa käytettäviä materiaaleja
 • sosiaaliset kuvatarinat ja sarjakuvitettu keskustelu
 • kognitiivis-affektiivisiin harjoitukset

Autististen henkilöiden arviointiin soveltuvat menetelmät (CARS, PEP-R/3, AAPEP/TTAP)
2 päivän koulutus

 • CARS-arviointi, autistisuuden ja sen määrän arviointia
 • PEP-R/PEP3 -kehitystasoarviointi kehitysiältään alle 7-vuotiaille lapsille
 • AAPEP/TTAP -toiminnallinen arviointi yli 12-vuotiaille nuorille ja aikuisille
 • koulutuksessa käydään teoriaa läpi sekä harjoitellaan käytännössä arviointia

Autististen lasten ja nuorten opetuksen järjestäminen perusopetuksessa

 • strukturoidun opetuksen rakenteet
 • yksiöllisen oppimisen tavoitteet, jatkuva arviointi
 • opetuksen eri muodot
 • strukturointi ja visualisointi- autismiopetuksen perusta
 • elämäntaitojen ja kommunikaatiotaitojen tukeminen
 • integroituminen yleisopetukseen
 • moniammatillinen yhteistyö

Strukturointi ja visualisointi arjen selkiyttäjänä

 • strukturoinnin mahdollisuudet opetuksen ja arjen selkiyttämisessä
 • visualisoinnin mahdollisuudet opetuksen ja arjen selkiyttämisessä
 • ajan, tilan, toimintojen ja henkilöiden strukturointi
 • sääntöjen ja sopimusten visualisointi
 • sosiaalisten tilanteiden visualisointi

Haastavan käyttäytymisen syyt, ennaltaehkäisy ja muokkaaminen

 • mitä haastava käyttäytyminen on?
 • mitkä ovat haastavan käyttäytymisen syitä?
 • miten ennaltaehkäistään ja analysoidaan haastavaa käyttäytymistä?
 • miten käyttäytymiseen vaikutetaan?

Asperger-oppilaat koulussa

 • mitä tarkoittaa Aspergerin oireyhtymä?
 • opetuksen jäsentäminen ja ennakointi
 • sosiaalisten ja tunnetaitojen tuki
 • oppilaan kokonaisvaltainen tuki

Työvälineitä Asperger-henkilöiden opetukseen ja kuntoutukseen

 • Asperger-henkilöiden opetukseen ja kuntoutukseen sopivia työvälineitä
 • sosiaalisten ja tunnetaitojen harjoittelussa käytettävät välineet esim. KAH-kassi, tunnekortit, sosiaaliset kuvatarinat, sarjakuvitettu keskustelu
 • tukikeskustelut

Päivitettyä tietoa autismiopetuksesta ja kuntoutuksesta  

 • autististen lasten ja nuorten opetuksen järjestäminen perusopetuksessa (erityisluokkaopetus, integroituminen yleisopetukseen) ja erilaiset opetusmuodot
 • autismikuntoutuksen tärkeimmät kulmakivet: visualisointi ja strukturointi
 • paljon käytännön esimerkkejä opetuksesta ja kuntoutuksesta

 

iPad erityistä tukea tarvitsevien arjen hallinnan tukena

 • iPad erityistä tukea tarvitsevien arjen hallinnan tukena
 • iPadin perussovellukset ja helppokäyttötoiminnot
 • kommunikointisovellukset
 • sovelluksia tukemaan arjen jäsentämistä (strukturointi ja sosiaaliset tarinat), sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja

Tukiviittomat ja kuvat kommunikoinnin tukena

 • struktuurista kommunikointiin – kuvat kertovat
 • kuvista käytännön ideoita ja esimerkkejä
 • viittomakielestä tukiviittomiin – kädet puhuvat
 • viittomat tutuiksi, käytännönharjoituksia