Kohderyhmä:

Erityisopettajat, luokan- ja aineenopettajat, koulunkäynninohjaajat, ap-ip ohjaajat, varhaiskasvatuksen henkilöstö, oppilashuollon henkilöstö, vammaispalvelujen henkilöstö.

Sisällöt:

Sovitaan tilaajan toiveiden mukaan.

Koulutuspäivän rakenne:

Yhteinen aloitus (luento) noin 1-1½ tuntia, lisäksi pajat.

Koulutuspäivän pituus 3 tuntia tai 6 tuntia, pituus riippuu pajojen määrästä.

Luento-osuus:

  • Mitä haastava käyttäytyminen on?
  • Mitkä ovat käyttäytymisen syitä?
  • Miten haastavaa käyttäytymistä ennaltaehkäistään ja miten käyttäytymiseen vaikutetaan?
  • Lainsäädännöstä: oppilaan fyysinen rajoittaminen

Pajat:

Toiminnalliset menetelmät sosiaalisten taitojen vahvistamisessa

Pajassa tutustutaan toiminnallisiin ja ryhmämuotoisiin menetelmiin mm. ART, joissa keskitytään vahvistamaan sosiaalisia taitoja, opetetaan vihanhallinnan ja itsehillinnän taitoja sekä vahvistetaan kypsää moraalikäsitystä. Pajassa perehdytään ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen työskentelytapaan, jonka avulla voidaan parantaa asiakkaan mahdollisuutta saavuttaa tavoitteita ja löytää keinoja elämänhallintaan

Avekki

Pajassa tutustutaan Avekki-toimintatapamalliin. Harjaannutaan yksinkertaisiin ja kivuttomiin keinoihin kohdata haastavasti käyttäytyvä lapsi tai nuori. Pajassa pohditaan yhdessä keinoja, kuinka haastavia tilanteita voidaan ennakoida ja tarvittaessa fyysiseti rajoittaa oppilaan käytöstä.

Työrauha

Pajassa pohditaan laadukkaan opetuksen ja vuorovaikutustaitojen merkitystä luokan hallinnan välineinä ja työrauhan saavuttamiseksi. Mitä on työrauha ja millainen on työrauhaa tukeva oppimisympäristö ja toimintakulttuuri? Mikä merkitys opettajan vuorovaikutustaidoilla ja persoonalla on työrauhan syntymiselle? Paja sisältää lyhyen alustuksen ja teeman pohdintaa yhdessä.

Käyttäytymisanalyysi

Käyttäytymisanalyysillä selvitellään, miksi joku käyttäytyy näin/ mikä käyttäytymisen aikaansaa/ mikä muuttaa käyttäytymistä. Se on tiedonkeräämistä useista eri lähteistä: tilanne, pulmien syntyhistoria, ylläpitävät tekijät jne. Tavoitteena on ymmärtää miksi ihminen toimii kuten toimii, ja löytää sitä kautta ratkaisu.

Ryhmädynamiikka

Pajassa paneudutaan ryhmädynamiikkaan ja miten se näkyy luokkayhteisössä? Käymme läpi ryhmän perustehtäviä, rakenteita ja rooleja sekä ryhmän kehitysvaiheita. Pohdimme toimivan ryhmän tunnusmerkkejä sekä ryhmädynamiikan hyväksikäyttöä oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen tukena. Paja sisältää lyhyen alustuksen ja teeman pohdintaa yhdessä.

Ratkaisukeskeisyyden perusteet

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on myönteinen tapa kohdata koulussa ilmeneviä haasteita ja pulmatilanteita. Pajassa esitellään ratkaisukeskeisyyden perusperiaatteet ja pohditaan erilaisia soveltamistilanteita koulun arkeen

Nepsy

Nepsy-valmennus on käytännönläheistä, tavoitteellista ja suunnitelmallista asiakkaan tarpeista lähtevää toimintaa. Valmennuksen perustana on voimavara- ja ratkaisukeskeisyys, jossa korostuvat asiakkaan omat vahvuudet, voimavarat sekä niiden hyödyntäminen. Nepsy-valmennus sisältää kannustavia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen, suunnitteluun, ongelmien ratkaisuun ja kehittämistyöhön.

NLP

NLP on malli siitä, miten mielemme toimii: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, ratkaisemme haasteita, olemme luovia, teemme päätöksiä ja motivoidumme. NLP sisältää tehokkaita tekniikoita ja menetelmiä mm. siihen, miten voi muuttaa omaa ajatteluaan, luodaan hyvä vuorovaikutus, opitaan huomaamaan ja ymmärtämään ihmisten erilaisuus, muutetaan rajoittavia uskomuksia mahdollistaviksi, motivoidutaan, saadaan aikaan haluttuja muutoksia ja saavutetaan tavoitteet.

Mindfulness

Mindfulness eli tietoinen ja hyväksyvä läsnäolo on tämänhetkisen kokemuksen tietoista ja tasapainoista havainnoimista ja hyväksymistä.  Mindfulness on pysähtymistä sen äärelle mitä on, tässä hetkessä, juuri nyt. Kun suuntaamme huomion tietoisesti siihen, mikä on tällä hetkellä olennaista, vahvistamme omaa hyvinvointiamme sekä kohtaamme erilaisissa oppimisympäristöissä itsemme ja toisemme parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarkkaavuuden- ja toiminnanohjauksen pulmat

Pajassa paneudutaan siihen, miten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet näkyvät oppimisessa ja käyttäytymisessä. Keskitymme erityisesti siihen, miten oppilasta tuetaan pedagogisin ja oppimisympäristöön liittyvin keinoin. Paja sisältää lyhyen alustuksen ja teeman pohdintaa yhdessä.

Turvataidot

Turvataidot ovat taitoja pitää huolta itsestä ja omasta turvallisuudesta. Tavoitteena on opettaa lapselle taitoa toimia itseä suojelevalla tavalla kiusaamisen, alistamisen, väkivallan, houkuttelun ja seksuaalisen hyväksikäytön ja ahdistelun tilanteissa.

Sosiaaliset ja tunnetaidot

Sosiaaliset ja tunnetaidot opitaan lapsuudessa ja nuoruudessa, mutta myös läpi elämän. Niitä aikuisten tulee opettaa lapsille ja kaikilla lapsilla tulisi olla mahdollisuus opiskella tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja.

Kasvatuskumppanuus

Pajassa paneudumme kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön kasvatuskumppanuuden periaatteiden kautta, jotka ovat kuuleminen, kunnioittaminen, dialogisuus ja luottamus. Paja sisältää lyhyen alustuksen ja teeman pohdintaa yhdessä.

Kouluturvallisuus

Pajassa pohditaan keinoja lisätä oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden tunnetta. Käydään yhdessä läpi seikkoja, jotka lisäävät kouluyhteisön turvallisuuden tunnetta. Paja sisältää yhteisöllisiä ja yksilökohtaisia harjoitteita.

Tilaukset ja yhteydenotot

Sirpa Oja
Sähköposti: sirpa.oja@valteri.fi
Puhelin: 0295 332 863