Yhteisopettajuus ja samanaikaisopetus

 • tietoa yhteisopettajuuden edellytyksistä, yhteisopetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta
 • erilaiset painopisteet: eriyttävä opetus, pedagogiikan uudistaminen tai monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamistavat
 • hyviksi koettuja käytännön yhteisopettajuuden ja toimivan pedagogiikan malleja ala- ja yläkouluun
 • erityisopettaja/opettaja-opettaja ja koulunkäynninohjaaja –parien ja/tai tiimien yhteistyö
 • oman työparin tai tiimin kanssa omien yhteisopettajuuden toimintamallien työstäminen

Kohti inklusiivista ja osallistavaa koulukulttuuria

 • koulun toimintakulttuurin kehittyminen ja muutos
 • koulun aikuisten yhteistoiminta
 • yhteisopettajuus
 • opettajan ammatillinen kehittyminen
 • opettaja-koulunkäynninohjaaja –työparien ja tiimien työskentelyn kehittäminen
 • oppilaiden osallisuus koulussa

Konsultatiivinen ja ohjauksellinen työtapa monialaisessa yhteistyössä
Esi- ja perusopetuksen opettajien konsultointi erityisopettajien ja oppilashuoltohenkilöstön työssä lisääntyy koko ajan. Koulutuksessa tarkastellaan erityisopettajien ja oppilashuoltohenkilöstön konsultatiivista ja ohjauksellista työotetta ammatillisena taitona. Koulutus antaa eväitä ohjaukselliseen ja konsultatiiviseen työotteeseen oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukemisessa monialaisessa yhteistyössä.

Voimaa työparien ja tiimien työskentelyyn (1pv)
Tavoite: Kehittää ja tukea yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja tiimi- ja työparityöskentelyssä. Koulun yhteistoiminnallisuuden lisääminen. Voit valita seuraavista sisältöalueista päivän painotuksen.
Sisällöt:

 • työ- ja tehtäväjako sekä vastuut
 • yhteisen suunnittelun merkitys
 • haastavat kohtaamiset oppilaiden ja koulun aikuisten kesken
 • myönteisen ilmapiirin ja oppimisen ilon rakentaminen luokkaan
 • ratkaisukeskeiset menetelmät
 • voimavaroja työhön

Koulunkäynninohjaaja – syvennä osaamistasi ja voimaudu (3pv)
Laajuus: kolme lähiopiskelupäivää, verkkotyöskentelyä ja koulutukseen osallistujien oman kehittämissuunnitelman laatiminen
Tavoite: Tavoitteena on koulunkäynninohjaajien ammatillisen osaamisen syventäminen, ammatti-identiteetin vahvistaminen ja vertaistuki. Läpi koulutusprosessin tavoitteena on lisäksi työpari- ja  tiimityöskentelytaitojen kehittäminen ja ratkaisukeskeiset menetelmät vaativan erityisopetuksen oppilaiden ohjaamisessa.

Sisällöt: Koulutuksen tilaaja voi valita 3-6 koulutuksessa painotettavaa sisältöaluetta seuraavista:

 • ohjaajana inklusiivisessa opetuksessa
 • kielen ja kommunikaation tukeminen
 • tieto- ja viestintätekniikka ohjaajan työssä
 • tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen
 • autismin kirjon oppilaan tukeminen
 • sosiaalisten- ja tunnetaitojen ohjaamisen taidot
 • haastavat kohtaamiset ja niiden ennaltaehkäisy
 • ryhmädynamiikan tunteminen