Voimme tarjota ja räätälöidä kunta- ja koulukohtaista opetussuunnitelman käyttöönottoa tukevaa koulutusta ja konsultaatiota laajalla tarjottimella opetushenkilöstölle. Tutustu koulutusteemoihimme, ota yhteyttä ja rakennetaan tarpeitanne vastaava koulutuskokonaisuus tai VESO–päivä pajoineen!

Yhteydenotot: ohjaava opettaja Sirpa Oja, sirpa.oja@valteri.fi, puhelin 0295 332 863

Koulutusteemojamme:

Uudenlaiset oppimisympäristöt ja työtavat

 • miten oppilas motivoituu?
 • oppimiskäsityksen mukaiset, moninaistuvat oppimisympäristöt
 • esteettömät ja avoimet oppimisympäristöt
 • toiminnalliset työtavat
 • eriyttävä ja osallistava opetus – oppijakeskeiset työtavat
 • opetusteknologian tuomat mahdollisuudet

Ajattelun taidot ja oppimaan oppiminen

 • ajattelu ja oppimaan oppimisen taidot
 • oppimis- ja muististrategiat
 • tarkkaavuuden tukeminen
 • ilmiölähtöinen oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot
 • motivaation merkitys oppimisessa

Monilukutaito ja TVT

 • laaja-alaiset luku-, kirjoitus- ja mediataidot
 • uuden opetusteknologian tuomat mahdollisuudet
 • tabletit, pilvipalvelut ja blogit oppimisen tukena
 • oppikirjaton koulu

TVT-menetelmiä esteettömään oppimisympäristöön

Tavoite: Avartaa peruskäsitteistöä sekä pedagogisen arkitoiminnan mahdollisuuksia laitenäkökulmasta riippumatta.

 • Toimintaympäristöjä kaikille laitteille
 • Miten suunnittelen ja aktivoin kohti monipuolista tiedonkäsittelyä?
 • Yksilöllisen oppimisen tukemisen tapoja
 • Yhteisöllisen oppimisen tapoja
 • Arvioinnin rikastamisen mahdollisuuksia

Pilvipalvelut ja blogit oppimisen työvälineenä

 • pilvipalveluiden monipuoliset sisällöntuotantomahdollisuudet, tehtävien palautus
 • ryhmätyömahdollisuudet ja sisällöntuotanto tekijänoikeusvapaasti
 • blogin perustaminen ja mahdollisuudet luokan omana tiedonjaon kanavana
 • tilin perustaminen johonkin pilvipalveluun ja blogiin sekä niiden käytön harjoittelu

Tabletit ja mobiililaitteet opetuksessa

 • tablettien ja älypuhelimien hyödyntämisen keinoja opetuksessa
 • tablettien peruskäyttö ja helppokäyttötoiminnot
 • erilaisten ohjelmien kokeilu mm. elokuvatyökalu, käsitekartat, pelit, qr-koodi, sähköiset viestiseinät

Oppimista tukeva arviointi

 • arvioinnissa käytettävät periaatteet
 • monipuolinen ja kannustava arviointi
 • palautteen merkitys
 • arviointi oppimisen tukena
 • arviointi oppilastuntemuksen lisääjänä
 • opintojen aikainen arviointi
 • päättöarviointi
 • tukea tarvitsevan oppilaan arviointi
 • maahanmuuttajataustaisen oppilaan arviointi

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestäminen

 • yleinen, tehostettu ja erityinen tuki ala- ja yläkoulussa
 • pedagogiset asiakirjat ja niiden laadinta tehostetussa ja erityisessä tuessa
 • eriyttävä opetus ja menetelmät heterogeenisissa ryhmissä
 • työkaluja ja materiaaleja yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen
 • vaativa erityisopetus

Monialainen oppilas- ja opiskelijahuolto oppilaan tukena

 • oppilashuoltouudistuksen tarkoitus ja tavoitteet
 • monialaiset työryhmät ja suunnitelmat kunta- ja koulutasoilla
 • yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä oppilashuolto
 • oppilas-case –tason oppilashuollon käytänteet
 • oppilaan ja huoltajan osallisuus tuen järjestämiskäytänteissä
 • oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto –rajankäyntiä
 • opiskelijahuoltokertomus ja tietojen luovutus ja salassapito
 • sujuvia monialaisen yhteistyön käytänteitä
 • konsultaatio ja dialoginen työote

Kohti inklusiivista ja osallistavaa koulukulttuuria

 • koulun toimintakulttuurin kehittyminen ja muutos
 • koulun aikuisten yhteistoiminta
 • yhteisopettajuus
 • opettajan ammatillinen kehittyminen
 • opettaja-koulunkäynninohjaaja –työparien ja tiimien työskentelyn kehittäminen
 • oppilaiden osallisuus koulussa

Kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa

 • kielellisten taitojen kehittyminen ja kielellisten taitojen arviointimenetelmät
 • lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen riskitekijät ja niiden tukeminen
 • nimeämisen, lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen tukeminen
 • kielellisten taitojen tukemisessa hyviksi havaitut materiaalit, pelit ja leikit

Sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kehittyminen ja tukeminen

 • sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittyminen
 • sosiaalisten ja tunnetaitojen opettaminen ja tukeminen
 • sosiaalisten ja tunnetaitojen harjoittelussa käytettäviä menetelmiä ja materiaaleja
 • sosiaaliset kuvatarinat ja sarjakuvitettu keskustelu
 • kognitiivis-affektiiviset harjoitukset

Arjen työkaluja luokan hallintaan

 • luokan hallinta kouluyhteisönä: koulun ilmapiiri, erilaiset ohjelmat, opiskeluhuoltosuunnitelma, koulun työrauhaa koskeva laki ja keinovalikoimat
 • luokan hallinta ryhmänä: ryhmäilmiöt, erilaiset toimintamallit,  sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen
 • yksilön tukeminen: haastava käyttäytyminen, aggression kohtaamisen keinot, ennaltaehkäisy ja  käyttäytymisen hallinta, ART-menetelmä

Tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen

 • lasten ja nuorten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kehittyminen
 • lasten ja nuorten tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen pulmat
 • käytännön työvälineitä tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen

Haastavan käyttäytymisen syyt, ennaltaehkäisy ja muokkaaminen

 • mitä haastava käyttäytyminen on?
 • mitkä ovat haastavan käyttäytymisen syitä?
 • miten ennaltaehkäistään ja analysoidaan haastavaa käyttäytymistä
 • miten käyttäytymiseen vaikutetaan?

Asperger-oppilaat koulussa

 • mitä tarkoittaa Aspergerin oireyhtymä?
 • opetuksen jäsentäminen ja ennakointi
 • sosiaalisten ja tunnetaitojen tuki
 • oppilaan kokonaisvaltainen tuki