Kohderyhmä:

Erityisopettajat, luokan- ja aineenopettajat, koulunkäynninohjaajat, ap-ip ohjaajat, varhaiskasvatuksen henkilöstö, oppilashuollon henkilöstö, vammaispalvelujen henkilöstö.

Sisällöt:

Sovitaan tilaajan toiveiden mukaan.

Koulutuspäivän rakenne:

Yhteinen aloitus (luento) noin 1-1½ tuntia, lisäksi pajat.

Koulutuspäivän pituus 3 tuntia tai 6 tuntia, pituus riippuu pajojen määrästä.

Luento-osuus:

  • Sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittyminen
  • Sosiaalisten ja tunnetaitojen oppiminen

Pajat:

Sosiaaliset kuvatarinat ja sarjakuvitettu keskustelu

Sosiaalisia taitoja voidaan selkeyttää ja konkretisoida sosiaalisilla tarinoilla ja sarjakuvitetuilla keskusteluilla. Kirjoittamattomat sosiaaliset säännöt vaativat usein myös konkretisoimista. Sosiaaliset tarinat tehdään etukäteen uusien tilanteiden tai pulmalliseksi osoittautuneiden tilanteiden ennakoimiseen. Tavoitteena on vähentää stressiä ja saada mahdollisesti pelottava asia hallintaan sekä saada aikaan positiivinen kokemus ja muutos. Tapahtuma rakennetaan vaihe vaiheelta joko kuvin tai tekstillä. lapsi voi myös itse piirtää tarinaa. Sarjakuvitettu keskustelu on keskusteluväline, jossa käydään usein jo tapahtuneita asioita läpi lapsen tai nuoren kanssa. Tilanteeseen voidaan palata ja pohtia miten ensi kerralla samassa tilanteessa olisi hyvä toimia.

Kognitiivis-affektiiviset harjoitukset

 Näiden harjoitusten perusta on kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa ja sosiaalisen käyttäytymisen harjoittelussa. KAH-harjoitteet ovat keskustelunvälineitä, joilla on tarkoitus auttaa lasta tai nuorta ymmärtämään paremmin sosiaalisia suhteita ja ystävyyttä sekä ymmärtämään paremmin omia ja muiden tarpeita sekä aikomuksia. KAH-kassi (kansio) on strukturoitu ja konkreettinen keskustelumalli 6-vuotiaasta alkaen heille, joiden on vaikea ilmaista tunteistaan, ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Materiaaliin kuuluu mm. 9 tunnetta, joista jokaisesta n. 10 kuvaa ja 10 sanaa sekä alustat, joilla voi selventää tunteiden esiintymistä, voimakkuutta jne.

Art

Pajassa tutustutaan toiminnalliseen ja ryhmämuotoiseen ART- menetelmään. Siinä keskitytään vahvistamaan sosiaalisia taitoja, opetetaan vihanhallinnan ja itsehillinnän taitoja sekä vahvistetaan kypsää moraalikäsitystä. Pajassa perehdytään ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen työskentelytapaan, jonka avulla voidaan parantaa asiakkaan mahdollisuutta saavuttaa tavoitteita ja löytää keinoja elämänhallintaan

Materiaalipaja

Tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun on olemassa paljon erilaista materiaalia. Tässä pajassa tutustumme mm. erilaisiin lautapeleihin ja tehtäväkirjoihin. Tutustumme myös sosiaalisten tilateiden kuvakorttien käyttöön harjoittelussa sekä muistipeleissä ja sosiaalisten tilanteiden sarjoittamisessa. Tutkimme myös Valterissa tunne- ja turvataitoihin tuotettua materiaalia, joka on kaikkien saatavilla Valterin Voppi-verkkopalvelussa.

Sosiaalisten taitojen ryhmät

Ryhmässä harjoitellaan ohjatusti yhdessäoloa ja sosiaalisia taitoja. Tapaamisilla on selkeät säännöt ja yhtenäinen rakenne mutta vaihtuva sisältö.  Tarkoituksena on vertaistuen ja asiantuntijoiden avulla parantaa itsetuntoa ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Ryhmässä opetellaan keskinäistä vuorovaikutusta keskustelun ja monenlaisen toiminnan merkeissä. Ohjaajien opastuksella harjaannutaan kuuntelemaan toisia, osallistumaan keskusteluun rakentavasti, ottamaan vastaan myönteistä palautetta, tulkitsemaan ilmeitä ja eleitä ja puhumaan tunteista. Lisäksi paneudutaan sosiaalisiin normeihin muun muassa hyväksyttävien puheenaiheiden ja hyvien tapojen kautta. Pajassa kerrotaan käytännössä esimerkkejä pidettyjen ryhmien sisällöistä, osallistujamääristä, tapaamisten kestoista jne.

Tilaukset ja yhteydenotot

Sirpa Oja
Sähköposti: sirpa.oja@valteri.fi
Puhelin: 0295 332 863