Kohderyhmä:

Erityisopettajat, luokan- ja aineenopettajat, koulunkäynninohjaajat, ap-ip ohjaajat, varhaiskasvatuksen henkilöstö, oppilashuollon henkilöstö, vammaispalvelujen henkilöstö.

Sisällöt:

Sovitaan tilaajan toiveiden mukaan.

Koulutuspäivän rakenne:

Yhteinen aloitus (luento) noin 1-1½ tuntia, lisäksi pajat.

Koulutuspäivän pituus 3 tuntia tai 6 tuntia, pituus riippuu pajojen määrästä.

Luento-osuus:

  • Toimivan vuorovaikutuksen merkitys
  • Ryhmädynamiikka
  • Vuorovaikusta edistävä toimintakulttuuri

Pajat:

Ryhmädynamiikka

Pajassa paneudutaan ryhmädynamiikkaan ja miten se näkyy luokkayhteisössä? Käymme läpi ryhmän perustehtäviä, rakenteita ja rooleja sekä ryhmän kehitysvaiheita. Pohdimme toimivan ryhmän tunnusmerkkejä sekä ryhmädynamiikan hyväksikäyttöä oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen tukena. Paja sisältää lyhyen alustuksen ja teeman pohdintaa yhdessä.

Ratkaisukeskeisyyden perusteet

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on myönteinen tapa kohdata koulussa ilmeneviä haasteita ja pulmatilanteita. Pajassa esitellään ratkaisukeskeisyyden perusperiaatteet ja pohditaan erilaisia soveltamistilanteita koulun arkeen

Työrauha

Pajassa pohditaan laadukkaan opetuksen ja vuorovaikutustaitojen merkitystä luokan hallinnan välineinä ja työrauhan saavuttamiseksi. Mitä on työrauha ja millainen on työrauhaa tukeva oppimisympäristö ja toimintakulttuuri? Mikä merkitys opettajan vuorovaikutustaidoilla ja persoonalla on työrauhan syntymiselle? Paja sisältää lyhyen alustuksen ja teeman pohdintaa yhdessä.

Turvataidot

Turvataidot ovat taitoja pitää huolta itsestä ja omasta turvallisuudesta. Tavoitteena on opettaa lapselle taitoa toimia itseä suojelevalla tavalla kiusaamisen, alistamisen, väkivallan, houkuttelun ja seksuaalisen hyväksikäytön ja ahdistelun tilanteissa.

Sosiaaliset ja tunnetaidot

Sosiaaliset ja tunnetaidot opitaan lapsuudessa ja nuoruudessa, mutta myös läpi elämän. Niitä aikuisten tulee opettaa lapsille ja kaikilla lapsilla tulisi olla mahdollisuus opiskella tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja.

NLP

NLP on malli siitä, miten mielemme toimii: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, ratkaisemme haasteita, olemme luovia, teemme päätöksiä ja motivoidumme. NLP sisältää tehokkaita tekniikoita ja menetelmiä mm. siihen, miten voi muuttaa omaa ajatteluaan, luodaan hyvä vuorovaikutus, opitaan huomaamaan ja ymmärtämään ihmisten erilaisuus, muutetaan rajoittavia uskomuksia mahdollistaviksi, motivoidutaan, saadaan aikaan haluttuja muutoksia ja saavutetaan tavoitteet.

Mindfulness

Mindfulness eli tietoinen ja hyväksyvä läsnäolo on tämänhetkisen kokemuksen tietoista ja tasapainoista havainnoimista ja hyväksymistä.  Mindfulness on pysähtymistä sen äärelle mitä on, tässä hetkessä, juuri nyt. Kun suuntaamme huomion tietoisesti siihen, mikä on tällä hetkellä olennaista, vahvistamme omaa hyvinvointiamme sekä kohtaamme erilaisissa oppimisympäristöissä itsemme ja toisemme parhaalla mahdollisella tavalla.​

Tilaukset ja yhteydenotot

Sirpa Oja
Sähköposti: sirpa.oja@valteri.fi
Puhelin: 0295 332 863