Ajattelun taidot ja oppimaan oppiminen

 • oppimaan oppimisen taidot
 • oppimis- ja muististrategiat
 • tarkkaavuuden tukeminen
 • ongelmanratkaisutaidot
 • motivaation merkitys oppimisessa
 • dynaaminen arviointi

Ajattelun taidot ja osallistava pedagogiikka

 • ajattelun taidot ja oppiminen
 • ajattelun taitojen harjoituttaminen koulun arjessa
 • erilaiset pelit, leikit ja kehittämisohjelmat
 • oppilaiden osallistamisen keinoja mm. ilmiölähtöinen oppiminen, ongelmakeskeinen oppiminen
 • sekä  toiminnalliset ja aktiiviset menetelmät opetuksessa

Uudenlaiset oppimisympäristöt ja oppiminen

 • oppimisympäristön merkitys oppimiselle ja erilaisia oppimisympäristöratkaisuja
 • uudenlainen toimintakulttuuri ja pedagogiset menetelmät
 • yhteisopettajuuden malleja ja mahdollisuuksia
 • oppilasta osallistavia  opetusmenetelmiä  mm. ilmiöpohjainen, ongelmakeskeinen, aktiivinen ja yhteistoiminnalliset menetelmät

Pilvipalvelut ja blogit oppimisen työvälineenä

 • pilvipalveluiden monipuoliset sisällöntuotantomahdollisuudet, tehtävien palautus, ryhmätyömahdollisuudet ja sisällöntuotanto tekijänoikeusvapaasti
 • blogin perustaminen ja mahdollisuudet luokan omana tiedonjaon kanavana
 • tilin perustaminen johonkin pilvipalveluun ja blogiin sekä niiden käytön harjoittelu

Tabletit ja mobiililaitteet opetuksessa

 • tablettien ja älypuhelimien hyödyntämisen keinoja opetuksessa
 • tablettien peruskäyttö ja helppokäyttötoiminnot
 • erilaisten ohjelmien kokeilu mm. elokuvatyökalu, käsitekartat, pelit, qr-koodi, sähköiset viestiseinät

Kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa

 • kielellisten taitojen kehittyminen ja kielellisten taitojen arviointimenetelmät
 • lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen riskitekijät ja niiden tukeminen
 • nimeämisen, lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen tukeminen
 • kielellisten taitojen tukemisessa hyviksi havaitut materiaalit, pelit ja leikit

Motivaatiota ja toiminnallisuutta matematiikan oppimiseen

 • matemaattisten taitojen kehittyminen ja ratkaisustrategiat
 • matemaattisten taitojen arvioinnista
 • ajattelua ja ymmärrystä  matematiikan oppimiseen (kielellistäminen, pelit, leikit)
 • peruslaskutaito sujuvaksi:  yhteen – ja vähennyslasku sujuvaksi strategioiden avulla)
 • sanallisten ja ongelmanraitkaisutehtävien ratkaisemisen  tukeminen

Tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen

 • lasten ja nuorten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kehittyminen
 • lasten ja nuorten tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen pulmat
 • käytännön työvälineitä tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen

Opetuksen eriyttäminen yläkoulussa

 • eriyttämisen perusteet OPS 2016 mukaan
 • oppilaantuntemuksen keinoja eriyttämisen pohjaksi
 • opetuksen eriyttämisen keinoja mm. joustavat ryhmittelyt, ennakoiva tukiopetus, oppilaita osallistavat opetusmenetelmät, yksilölliset oppimistehtävät
 • arviointi ja eriyttäminen

Tukea toisen asteen opiskelijalle

 • tiedonsiirto tukitoimien pohjana
 • opiskelijan yksilöllisten tarpeitten huomioiminen käytännössä mm. erityisjärjestelyt, erityisen tuen suunnitelmat ja HOJKS
 • kielellisten  oppimisvaikeuksien huomioiminen opetuksessa
 • asperger-oppilaan koulunkäynnin tukeminen
 • sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen