Tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittäminen, vaativa erityisopetus ja koulunkäyntiavustajien työ ovat Onervan asiantuntijoiden erityisosaamisalueita. Tulemme mielellämme kehittämiskumppaneiksenne. Tutustu laajaan tarjontaamme ja suunnitellaan yhdessä tarpeitanne vastaava koulutus, konsultaatio tai pidempikestoinen kehittämisprosessi.

Yhteydenotot: ohjaava opettaja Sirpa Oja, sirpa.oja@valteri.fi, puhelin 0295 332 863.

Asiantuntija-työnohjaajamme antavat myös työnohjausta vaativan erityisopetuksen henkilöstön tarpeisiin. Katso www.onerva.fi/tukipalvelut/tyonohjaus

Haastavan käyttäytymisen syyt, ennaltaehkäisy ja muokkaaminen

 • mitä haastava käyttäytyminen on?
 • mitkä ovat haastavan käyttäytymisen syitä?
 • miten ennaltaehkäistään ja analysoidaan haastavaa käyttäytymistä?
 • miten käyttäytymiseen vaikutetaan?

Sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittyminen ja tukeminen

 • sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittyminen
 • sosiaalisten ja tunnetaitojen opettaminen ja tukeminen
 • sosiaalisten ja tunnetaitojen harjoittelussa käytettäviä materiaaleja
 • sosiaaliset kuvatarinat ja sarjakuvitettu keskustelu
 • kognitiivis-affektiivisiin harjoitukset

Tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen

 • lasten ja nuorten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kehittyminen
 • lasten ja nuorten tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen pulmat
 • käytännön työvälineitä tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen

Asperger-oppilaat koulussa

 • mitä tarkoittaa Aspergerin oireyhtymä?
 • opetuksen jäsentäminen ja ennakointi
 • sosiaalisten ja tunnetaitojen tuki
 • oppilaan kokonaisvaltainen tuki

Työvälineitä Asperger-henkilöiden opetukseen ja kuntoutukseen

 • Asperger-henkilöiden opetukseen ja kuntoutukseen sopivia työvälineitä
 • sosiaalisten ja tunnetaitojen harjoittelussa käytettäviä välineitä esim. KAH-kassi, tunnekortit, sosiaaliset kuvatarinat, sarjakuvitettu keskustelu
 • tukikeskustelut

Ajankohtaista autismikirjolla  

 • autististen lasten ja nuorten opetuksen järjestäminen perusopetuksessa (erityisluokkaopetus, integroituminen yleisopetukseen) ja erilaiset opetusmuodot
 • autismikuntoutuksen tärkeimmät kulmakivet: visualisointi ja strukturointi
 • paljon käytännön esimerkkejä opetuksesta ja kuntoutuksesta

iPad erityistä tukea tarvitsevien arjen hallinnan tukena

 • iPad erityistä tukea tarvitsevien arjen hallinnan tukena
 • iPadin perussovellukset ja helppokäyttötoiminnot
 • kommunikointisovellukset
 • sovelluksia tukemaan arjen jäsentämistä (strukturointi ja sosiaaliset tarinat), sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja

Strukturointi ja visualisointi arjen selkiyttäjänä

 • strukturoinnin mahdollisuudet opetuksen ja arjen selkiyttämisessä
 • visualisoinnin mahdollisuudet opetuksen ja arjen selkiyttämisessä
 • ajan, tilan, toimintojen ja henkilöiden strukturointi
 • sääntöjen ja sopimusten visualisointi
 • sosiaalisten tilanteiden visualisointi

Kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa

 • kielellisten taitojen kehittyminen ja kielellisten taitojen arviointimenetelmät
 • lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen riskitekijät ja niiden tukeminen
 • nimeämisen, lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen tukeminen
 • kielellisten taitojen tukemisessa hyviksi havaitut materiaalit, pelit ja leikit

Tukiviittomat ja kuvat kommunikoinnin tukena

 • struktuurista kommunikointiin – kuvat kertovat
 • kuvista käytännön ideoita ja esimerkkejä
 • viittomakielestä tukiviittomiin – kädet puhuvat
 • viittomat tutuiksi, käytännönharjoituksia

Visuaalisen hahmottamisen vaikeudet – mitä haasteita oppimiselle?

 • hahmotusvaikeuksien ilmeneminen
 • hahmotusvaikeuksien tunnistaminen
 • tukeminen koulutyössä

Näkemisen haasteet koulutyössä/Heikkonäköinen oppilas koulussa

 • oppilaan toiminnallinen näkökyky
 • oppimateriaalien ja apuvälineiden käyttömahdollisuudet
 • oppimisessa, opettamisessa ja koulunkäynnin tuessa huomioitavat asiat

Kun visuaalisuus puuttuu/Sokea oppilas ala- ja yläkoulussa

 • sokeuden vaikutus oppimiseen ja koulunkäyntiin
 • käytännön ohjausta erityisopintotekniikoiden harjoittamiseen sekä oppimateriaalien ja apuvälineiden käyttöön
 • opetuksen eriyttäminen ja arviointi

Monitarpeisen näkövammaisen oppilaan koulutyön tukeminen

 • erilaisten näkövammojen vaikutus oppimiseen ja opettamiseen (heikkonäköisen oppilaan toiminnallinen näkö, aivoperäinen näkövamma, sokeus)
 • oppimisympäristössä huomioitavia asioita
 • oppimateriaalit ja apuvälineet
 • esimerkkejä arjen työhön

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestäminen lähikouluperiaatteen mukaisesti

 • yleinen, tehostettu ja erityinen tuki ala- ja yläkoulussa
 • pedagogiset asiakirjat ja niiden laadinta tehostetussa ja erityisessä tuessa
 • eriyttävä opetus ja menetelmät heterogeenisissa ryhmissä
 • työkaluja ja materiaaleja yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen
 • vaativa erityisopetus

Monialainen oppilas- ja opiskelijahuolto oppilaan tukena

 • oppilashuoltouudistuksen tarkoitus ja tavoitteet
 • monialaiset työryhmät ja suunnitelmat kunta- ja koulutasoilla
 • yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä oppilashuolto
 • oppilas-case –tason oppilashuollon käytänteet
 • oppilaan ja huoltajan osallisuus tuen järjestämiskäytänteissä
 • oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto –rajankäyntiä
 • opiskelijahuoltokertomus ja tietojen luovutus ja salassapito
 • sujuvia monialaisen yhteistyön käytänteitä
 • konsultaatio ja dialoginen työote

Eriyttävien opetusrakenteiden luominen – rehtoreiden ja koordinaattoreiden koulutus (2pv)

 • miten luoda toimivat edellytykset eriyttämiselle, tukiopetukselle, osa-aikaiselle erityisopetukselle, yhteisopettajuudelle, joustaville ryhmityksille, resurssiopettajien työpanoksen käytölle?
 • miten kehittää koulunkäynnin ohjaajien ja koulunkäynnin ohjaaja-opettaja – työparien työskentelyä?
 • miten kehittää koulutuksen siirtymävaiheiden tiedonsiirtoa?
 • miten suunnitella ja koordinoida tuen järjestämiskäytännöt?
 • miten kehittää konsultaatio- ja ohjaustukea opettajille?
 • miten kehittää monialaista yhteistyötä?

Voimaa työparien ja tiimien työskentelyyn (1pv)
Tavoite: Kehittää ja tukea yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja tiimi- ja työparityöskentelyssä. Koulun yhteistoiminnallisuuden lisääminen. Voit valita seuraavista sisältöalueista päivän painotuksen.
Sisällöt:

 • työ- ja tehtäväjako sekä vastuut
 • yhteisen suunnittelun merkitys
 • haastavat kohtaamiset oppilaiden ja koulun aikuisten kesken
 • myönteisen ilmapiirin ja oppimisen ilon rakentaminen luokkaan
 • ratkaisukeskeiset menetelmät
 • voimavaroja työhön

Koulunkäynninohjaaja – syvennä osaamistasi ja voimaudu (3pv)
Laajuus: kolme lähiopiskelupäivää, verkkotyöskentelyä ja koulutukseen osallistujien oman kehittämissuunnitelman laatiminen
Tavoite: Tavoitteena on koulunkäynninohjaajien ammatillisen osaamisen syventäminen, ammatti-identiteetin vahvistaminen ja vertaistuki. Läpi koulutusprosessin tavoitteena on lisäksi työpari- ja  tiimityöskentelytaitojen kehittäminen ja ratkaisukeskeiset menetelmät vaativan erityisopetuksen oppilaiden ohjaamisessa.

Sisällöt: Koulutuksen tilaaja voi valita 3-6 koulutuksessa painotettavaa sisältöaluetta seuraavista:

 • ohjaajana inklusiivisessa opetuksessa
 • kielen ja kommunikaation tukeminen
 • tieto- ja viestintätekniikka ohjaajan työssä
 • tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen
 • autismin kirjon oppilaan tukeminen
 • sosiaalisten- ja tunnetaitojen ohjaamisen taidot
 • haastavat kohtaamiset ja niiden ennaltaehkäisy
 • ryhmädynamiikan tunteminen