Kehittämis- ja tutkimustoiminta luo osaltaan perustan kaikelle toiminnallemme.

Periaatteenamme on, että tarjoamamme tieto, menetelmät, koulutus ja materiaali ovat ajantasaisia, tutkimusperusteisia ja näyttöön perustuvia.

Kehittämis- ja tutkimustoiminta edellyttää verkostoitumista ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Läheisimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat olleet Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopistossa yhteistyötä on tehty erityisesti psykologian ja kasvatustieteiden laitosten sekä Agora Centerin kanssa.

Tällä hetkellä meneillään on useita hankkeita:

ALL ABOARD! – Osaamisen jakamista ja innovatiivisia ratkaisuja inklusiivisen koulunkäynnin tueksi

’All Aboard’ on Valterin koordinoima, EU-rahoitteinen Erasmus + KA2 -kumppanuushanke, jossa partnereina ovat oppimis- ja ohjauskeskukset GO! Belgiasta, National Star Englannista ja Statped Norjasta. Näiden keskusten tehtävänä on tukea monimuotoisesti inklusiivisen koulunkäynnin toteutumista perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen. Kehittämishankkeen tavoitteena on edistää resurssikeskusten keskinäistä osaamisen jakamista ja henkilöstön kouluttamista sekä mallintaa kokemuksia hyvistä käytänteistä avoimeen käyttöön. Lopputuotoksena on inklusiivisia käytänteitä tukeva täydennyskoulutusmoduuli, jota hankemaat voivat käyttää jatkossa Erasmus+ KA1 koulutuksena EU:n alueella. Kolmivuotinen hankea on alkanut syyskuussa 2016 ja päättyy keväällä 2019 kansainvälisen seminaarin toteuttamiseen Suomessa. Hankesivustot ovat kehitteillä. Lisätietoa Tarja Hännikäinen, hankekoordinaattori, Valteri Onerva

Erasmus+ KA1-liikkuvuushanke

Erasmus+ KA1 -liikkuvuushankkeen tavoitteena on moniammatillisen osaamisen syventäminen erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa ja kuntoutuksessa.  Liikkuvuushankkeella mahdollistetaan henkilöstön kansainvälinen toiminta ja uusien taitojen oppiminen erityisesti tieto- ja viestintäteknologian ja inklusiivisen tuen alueella. Liikkuvuushankkeessamme on sekä job shadowing -toimintaa että osallistumista koulutuksiin. Job shadowing mahdollistaa ohjauspalvelutoiminnan laadun ja toimintatapojen kehittämisen. Tutustumme inklusiivista opetusta toteuttaviin oppimisympäristöihin ja niitä tukeviin resurssikeskuksiin. Toimintakulttuurimme mukaan osallistumme job shadowing – toimintoihin pareittain tai tiimeinä, ja lähtijöinä ovat esimiehet sekä opetus- ja kuntoutushenkilöstö. Kolmen eri maan kohteisiin tutustuu yhteensä 10 henkilöä.

Koulutuksiin osallistumisten tavoitteena on tieto- ja viestintäteknologian käyttötapojen moniammatillinen kehittäminen laajalti tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin. Pyrkimyksenä on oppilaan osallisuuden parantaminen ja mahdollisimman esteetön toiminta. Neljään erilaiseen koulutukseen osallistuu yhteensä kahdeksan henkilöä. Hankkeen liikkuvuudet tuottavat sekä rakenteellista että sisällöllistä osaamista henkilöstöllemme ja tätä kautta tukea oppilaille ja organisaatiomme kehittämiselle. Lisäksi liikkuvuudet tuottavat organisaatiollemme kansainvälisiä verkostoja. Pitkäaikaisena vaikutuksena voidaan nähdä inklusiivisten tukitoimien kehittyminen ja tehostuminen valtakunnallisesti.

Hahku – Hahmotushäiriöiden tukeminen ja kuntoutus lapsilla ja nuorilla 2014-2017

Niilo Mäki Instituutti (NMI) toteuttaa yhteistyössä Erilaiset oppijat liiton, Aivoliiton, ADHD-liiton, Suomen CP-liiton, Jyväskylän normaalikoulun ja Onervan kanssa 4-vuotisen hahmotushäiriöiden tukeminen ja kuntoutus lapsille ja nuorille –hankkeen.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Välittää tietoa lasten ja nuorten huoltajille hahmotushäiriöistä, niiden vaikutuksista oppimiseen ja niihin liittyvistä kuntoutusmenetelmistä.
  2. Lisätä ko. lasten ja nuorten kanssa työskentelevien tietotaidollista osaamista häiriön tunnistamisessa ja kuntoutuksessa
  3. Tuoda tietoverkkoja hyödyntäen eri ammattialojen henkilöstöille tutkimusnäyttöön perustuvia visuo-spatiaalisen hahmottamisen tietokoneavusteisia harjaannuttamisvälineitä.

Hanke toteutetaan kolmen rinnakkaisprosessin avulla:

  1. Rakentamalla tietopalvelu ja siihen liittyvä tiedotus ja koulutustoiminta.
  2. Verkkovälitteisesti saataville näyttöön perustuvia tietokoneavusteisia harjoitteita
  3. Selvitykset tietopalvelun ja tietokoneavusteisten menetelmien harjaannuttamisvaikutuksista.

Hankkeen loppuraportti julkaistaan 2017 lopussa.
Lue lisää.

Keski-Suomessa Digittää

Keski-Suomessa Digittää -hanke on perustettu edistämään opettajien ja oppilaiden aktiivista toimijuutta koulun digitalisaatiossa. Erityisesti halutaan saada käyttöön opettajien kehittymistavoitteita tukeva yhteisöllinen ja resurssiviisas kouluttautumismalli sekä tvt-ohjaus. Hankkeessa kuntien kehittäjäkouluista valitaan alueelliset TVT-ohjaajat, jotka koulutetaan TVT-ohjaustoimintaan. Lisäksi suoritetaan kolme kouluvaltausta erityyppisissä kouluissa, mikä tarkoittaa opettajaopiskelijoiden haltuunottoa paikallisesta koulusta sillä välin kun suuri osa henkilökunnasta kouluttautuu koululle valitussa digitalisaatiota koskevassa teemastossa. Hankkeessa toimijoina ovat: Keski-Suomen kunnat (pl. Pihtipudas ja Viitasaari), Jyväskylän yliopisto (OKL, IT-tdk, KTL), Jyväskylän Normaalikoulu sekä Valteri Onerva. Yhteyshenkilö Valterissa on Antti Peltoniemi.

Oppimisympäristön kehittäminen

Uudisrakentamisessa kehitetään oppimisympäristöä, jossa oppilas on toimija. Koko ympäristö houkuttaa oppimaan.
Lue lisää.

”Tavoitteena elinikäinen oppiminen ja laadukas elämä” – “Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis and Education” – hanke

JNCL-tautia sairastavien lasten ja nuorten asioihin keskittyvä Erasmus+ KA2 monikansallinen hanke alkoi vuonna 2014. Hankeen tavoitteena on tuottaa teemalla ’elinikäinen oppiminen ja laadukas elämä’ sekä verkkosivusto että psykososiaalisiin ja kasvatuksellisiin teemoihin painottuva kirja. Kohderyhmänä ovat JNCL-tautia sairastavat henkilöt, heidän lähiverkostonsa, opetushenkilöstö sekä alan muut ammattilaiset. Toimijoina hankkeessa ovat eri maiden näkövamma-alan oppimis-ja ohjauskeskukset ja vanhempainyhdistykset. Hanketta koordinoi Statped, Norja ja  yksi partnereista on Valteri-Onerva. Suomessa hankeryhmään kuuluvat lisäksi Näkövammaisten Liitto ja JNCL- vanhempainyhdistys. Hanke päättyy syksyllä 2017, ja loppuvaiheessa järjestetään myös Suomessa seminaari hankkeen esittelemiseksi. Lisätietoa Marja-Leena Forssas, Valteri Onerva

 

PÄÄTTYNEET HANKKEET:

Kuurojen ja viittomakielisten opetuksen jatkohanke

Hankkeen tuloksena valmistui esite ”Viittomakieliset oppilaat perusopetuksessa” (http://www.oph.fi/julkaisut/2016/viittomakieliset_oppilaat_perusopetuksessa).