Oppimisen tuen tasot

Oppilaan tarvitseman tuen tason ja tukimuotojen arviointi voi ajoittua koulun aloitukseen, koulun päättymiseen tai muihin koulunkäynnin nivelvaiheisiin. Arviointi tukee pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen laatimista sekä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen järjestämistä. Siitä saadaan tukea, kun suunnitellaan oppilaan tarvitsemia resursseja, eriyttämisen keinoja sekä oppimissuunnitelman tai HOJKSin laatimista.

 

Oppimisvaikeudet ja -edellytykset

Oppimisvaikeuksien ja -edellytysten arviossa selvitetään oppimisvaikeuden taustaa sekä suunnitellaan sopivia menetelmiä ja materiaaleja oppimisen tukemiseksi. Tavoitteena on arvioida oppilaan kykyrakennetta sekä mahdollisia erityisvaikeuksia ja vahvuuksia oppimisen kannalta. Arviot sisältävät tutkimuksen tavoitteesta riippuen esimerkiksi päättelykyvyn, kielellisten toimintojen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen, hahmottamisen ja muistitoimintojen sekä tiedonhankintataitojen arviointia.

 

Kielelliset vaikeudet

Kielellisten taitojen arviointi sisältää puheen tuottamisen ja ymmärtämisen, vuorovaikutuksen ja kommunikaation ja akateemisten taitojen arvioinnin sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytön arvioinnin. Arvioinnin yhteydessä suunnitellaan jatkokuntoutusta sekä tarvittavia oppimateriaaleja ja -menetelmiä.

 

Huonokuuloiset ja kuurot oppilaat

Ohjauskäynnillä arvioidaan ja havainnoidaan oppilaan opiskelua ja suoriutumista omassa luokassaan. Tukijaksolla tehdään tarpeen mukaan suomen kielen ja/tai viittomakielen taitotason kartoitus sekä matematiikan ja vieraiden kielten arviointi. Taitotason lisäksi arvioidaan soveltuvia opetusmenetelmiä ja -materiaaleja sekä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa. Lisäksi kartoitetaan apuvälinetarve ja arvioidaan käytössä jo olevien apuvälineiden toimivuus.

 

Toiminnallinen näkeminen

Asiakkaina ovat oppilaat, joiden toiminnallisesta näöstä halutaan saada lisäselvyyttä. Näkemisen eri osa-alueita arvioidaan näkötestien ja erilaisten materiaalien avulla sekä havainnoimalla oppilaan toimintaa. Arvioinnissa huomioidaan oppimista tukevan ohjauksen, tarkoituksenmukaisten suurentavien apuvälineiden, soveltuvan materiaalin ja toimintaympäristön muokkauksen tarve sekä tehdään niistä tarvittavat suositukset.

 

Tekniset apuvälineet

Tietoteknisten apuvälineiden ja ohjelmien käyttötarvetta ja -taitoa sekä toimivuutta kartoitetaan luokka-asteittain tai yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tavoitteena on arvioida soveltuvia opiskelu- ja tiedonhankintamenetelmiä sekä oppilaan tarvitseman ohjauksen, tarkoituksenmukaisten apuvälineiden, oppimateriaalin ja toimintaympäristön tarvetta. Arvioinnin pohjalta suositellaan sopivat laitekokonaisuudet, apuvälineohjelmat ja erityistarvikkeet sekä laitteiston hallintaan ja käyttöön tarvittava koulutus.

 

Liikkumistaito

Asiakkaina ovat näkövammaiset oppilaat, joiden liikkumistaitoa kartoitetaan arvioimalla heidän selviytymistään eri ympäristöissä. Arvioinnin pohjalta suositellaan tarvittaessa liikkumisen apuvälineitä ja liikkumistaidon ohjausta kotipaikkakunnalla.

 

Arjen taidot ja psykososiaalinen toimintakyky

Arjen taitoja ja psykososiaalista toimintakykyä arvioidaan luonnollisissa tilanteissa. Arvioitavana ovat esimerkiksi ruokailu, pukeutuminen sekä henkilökohtaisesta hygieniasta ja omasta terveydestä huolehtiminen. Toimintakykyä kuvaavat myös arviot sosiaalisista taidoista ja osallistumisesta, rahankäyttö- ja asiointitaidoista sekä kodinhoitoon ja asumiseen liittyvistä taidoista.

 

Autismin kirjon oireiden arviointi diagnostiikan tueksi

Arviointi sisältää muun muassa autismin kirjon diagnostisen arvion, strukturoituja haastatteluja, havainnointia eri mittarein sekä kehitystason ja toimintataitojen arvion.

 

Vuorovaikutustaidot

Asiakkaina ovat oppilaat, joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus, esimerkiksi Aspergerin oireyhtymä tai muu autismin kirjon häiriö tai ADHD/ADD. Tutkimuksessa arvioidaan oppilaan sosiaalista vuorovaikutusta ja sosiaalista kehitystasoa. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan sopivia jatkokuntoutus-, opetus- ja ohjaustoimenpiteitä.

 

Tunnetaidot

Asiakkaina ovat oppilaat, joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus, esimerkiksi Aspergerin oireyhtymä tai muu autismin kirjon häiriö tai ADHD/ADD. Tutkimuksessa arvioidaan oppilaan psykososiaalista toimintakykyä, emotionaalista tilannetta ja terapian tarvetta. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan sopivia jatkokuntoutus-, opetus- ja ohjaustoimenpiteitä.

 

Motoriset ja sensomotoriset taidot

Tukijakson aikana arvioidaan tarpeen mukaan oppilaan liikunta- ja toimintakykyä sekä selvitetään niihin liittyviä apuväline- ja tukitarpeita. Lisäksi arvioidaan jatkoterapian tarpeet ja tehdään niistä suositukset. Tarvittaessa arvioidaan vapaa-aikaan liittyviä liikuntaharrastuksia. Myös oppilaan aistitiedon käsittelyyn vaikuttavia tekijöitä kuten sensomotorisia valmiuksia ja taitoja sekä niiden terapiatarvetta voidaan arvioida ja antaa jatkosuositukset.

 

Monitarpeiset oppilaat

Monitarpeisten oppilaiden arviot sisältävät aistitoimintojen ja niiden käytön arvion, vuorovaikutuksen ja kommunikointikeinojen sekä ohjaus- ja tulkkitarpeen arvioinnin sekä avustamisen tarpeiden selvittämisen. Lisäksi arvioidaan itsenäiseen elämiseen ja elämänhallintaan tarvittavia taitoja ja tuen tarvetta.

 

Maahanmuuttajataustaiset oppilaat; suomi toisena kielenä -arviot

Maahanmuuttajataustaisen oppilaan suomen kielen taitoa arvioidaan tukijaksolla suomi toisena kielenä -opetuksen näkökulmasta. Arviointi tapahtuu pääosin opettajan havaintojen pohjalta kielitaidon eri osa-alueilla. Arviointi sisältää myös psykologin ja tarpeen mukaan muiden erityistyöntekijöiden arviot.