Tukikeskustelut

Tukikeskustelut tapahtuvat polikliinisesti 10–20 käynnin sarjana. Tukikeskustelijana voi olla esimerkiksi psykologi, ohjaava opettaja tai koulukuraattori. Asiakkaalla voi olla esimerkiksi neuropsykiatrisia pulmia, kuten ADHD/ADD, Aspergerin oireyhtymä, autismi, Tourette tai kielellinen erityisvaikeus. Keskusteluissa lähdetään liikkeelle asiakkaan omista kysymyksistä ja konkreettisista tilanteista. Asiakkaalle pyritään antamaan elämänhallintaan liittyvää tukea. Tavoitteena on muun muassa helpottaa arjessa selviytymistä, harjoitella sosiaalisia taitoja, kehittää yhdessä ongelmanratkaisutaitoja ja ehkäistä psyykkistä kuormitusta.

Yhteydenotot
Tero Kujala
Puhelin: 0295 332 862
Sähköposti: tero.kujala@valteri.fi

 

Sosiaalisten taitojen ryhmä

Sosiaalisten taitojen ryhmässä on 6–7 osallistujaa. Kaksituntisia kokoontumisia järjestetään noin kerran viikossa 6–8 käynnin sarjana, ja ryhmällä on kaksi ohjaajaa. Ryhmään tulevilla on neuropsykiatrinen oireyhtymä tai muu sosiaalista vuorovaikutusta haittaava pulma. Ryhmässä harjoitellaan arkisissa tilanteissa tarvittavia kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen perustaitoja, esimerkiksi kuuntelemista, keskustelun aloitusta ja jatkamista, kysymysten esittämistä, kiittämistä, avun pyytämistä, muiden seurassa olemista, tunteiden käsittelyä, niiden tunnistamista ja ilmaisemista sekä suunnitelmien tekemistä, ongelmien ratkaisua sekä stressin käsittelyä.

Yhteydenotot
Päivi Norvapalo
Puhelin: 0295 332 858
Sähköposti: paivi.norvapalo@valteri.fi

 

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutus-, tuki- ja ohjausmenetelmä. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia, esimerkiksi ADHD, Aspergerin oireyhtymä, muu autismin kirjon häiriö tai kielellinen erityisvaikeus. Valmennus on käytännönläheistä, tavoitteellista, asiakkaan tarpeista lähtevää toimintaa asiakkaan arjen- ja elämänhallintataitojen parantamiseksi sekä itsetuntemuksen ja itsetunnon lisäämiseksi. Valmennus pohjautuu voimavara- ja ratkaisukeskeisiin työmenetelmiin, joissa korostuu tulevaisuuteen suuntautuminen, toiveikkuus sekä asiakkaan omien voimavarojen löytäminen ja niiden hyödyntäminen. Valmennus tapahtuu pääsääntöisesti asiakkaan omassa elinympäristössä kuten kotona, koulussa, harrastuksissa, työpaikalla tai valmentajan tiloissa.

Yhteydenotot
Kirsi Raatikainen
Puhelin: 0295 332 831
Sähköposti: kirsi.raatikainen@valteri.fi

 

Näönkäytön ohjaus

Toiminnallisen näön arvioinnista saa tietoa ja näkemystä keinoista, jotka auttavat näönkäytössä. Arvioinnin pohjalta harjoitellaan käyttämään sopivia apuvälineitä, esimerkiksi suurennuslasia, kiikareita, suurentavia lukulaitteita ja tietokoneeseen liitettävää lukulaitetta. Asiakkaina ovat lapset ja nuoret, joilla on näkövamma tai näönkäytön ongelmia.

Apuvälineen käytön ohjauksessa pyritään siihen, että lapsi tai nuori osaisi käyttää apuvälinettä mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Toiminnassa huomioidaan asiakkaan oma kokemus apuvälineen tarpeesta sekä mahdolliset erityistarpeet. Lisäksi moniammatillisesti havainnoidaan, millaiset oppimateriaalit ja toimintaympäristöt soveltuvat asiakkaalle parhaiten, ja tarpeen mukaan lähityöntekijöitä neuvotaan materiaalin käytössä ja tehdään tarvittavat suositukset ympäristön muokkaukseen, mm. valaistukseen. Ohjauksen tavoitteena on, että lapsi tai nuori voi optimaalisesti hyödyntää näköään eri menetelmin ja apuvälinein omassa toimintaympäristössään. Ks. myös kohtaa Arviointi: Toiminnallinen näkeminen.

Yhteydenotot
Marja Lehmuskoski
Puhelin: 0295 332 740
Sähköposti: marja.lehmuskoski@valteri.fi

 

Teknisten apuvälineiden käytön ohjaus

Kuntoutuksessa harjoitellaan käyttämään apuvälineitä ja tarvittaessa opastetaan uuden apuvälineen käytössä. Asiakkaina ovat lapset ja nuoret, joilla on näkövamma tai näönkäytön ongelmia. Kuntoutuksessa otetaan huomioon asiakkaan näkötilanne ja mahdolliset muut erityistarpeet ja annetaan niiden pohjalta suunniteltua ohjausta teknisten apuvälineiden ja apuvälineohjelmien käytöstä. Tavoitteena on antaa asiakkaalle valmiuksia käyttää koulussa tai vapaa-ajalla välttämättömiä kirjoittamisen, kuuntelun ja lukemisen apuvälineohjelmia ja laitteita mahdollisimman itsenäisesti. Ohjausta voidaan antaa Onervan tukijaksoilla tai yksilöllisenä kuntoutuspäivänä kotona tai koulussa. Ohjaukseen sisältyy myös laitteiden ja ohjelmien käyttöohjeiden laadintaa, jolloin asiakas ja hänen kanssaan työskentelevät henkilöt voivat syventää osaamistaan apuvälineiden käytössä.

Yhteydenotot
Timo Repo
Puhelin: 0295 332 746
Sähköposti: timo.repo@valteri.fi

 

Liikkumistaidon ohjaus

Liikkumistaidon ohjausta tehdään näkövammaiselle lapselle ja nuorelle tärkeässä ympäristössä, usein oman kodin ja koulun lähialueilla. Ohjauksella pyritään mahdollisimman itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen sekä arkitilanteissa selviytymiseen. Tarvittaessa käytetään valkoista keppiä, muita liikkumisen apuvälineitä tai erilaisia karttoja ja opetellaan toimimaan julkisissa liikennevälineissä. Reittiohjaus ja muiden aistien kautta saatavan tiedon hyödyntäminen ovat tärkeitä asioita. Liikkumistaito tarkoittaa myös kykyä määritellä oma sijainti ympäristössä: ”Tiedän missä olen, minne haluan mennä ja kuinka sinne pääsen.”

Yhteydenotot
Outi Lappalainen
Puhelin: 0295 332 739
Sähköposti: outi.lappalainen@valteri.fi

 

Pistekirjoituksen ohjaus

Pistekirjoituksen ohjausta annetaan näkövammaisille oppilaille, joilla on näönvarainen luku- ja kirjoitustaito ja jotka tarvitsevat uutena taitona myös tuntoaistiin perustuvaa lukutaitoa pistekirjoituksena. Ohjauksen tavoitteena on, että oppilas kykenee hankkimaan ja tuottamaan tietoa pistetekniikoilla.

Yhteydenotot
Piia Puolanen
Puhelin: 0295 332 745
Sähköposti: piia.puolanen@valteri.fi